FaVa 1.0.20240409.2 og FaVa Delogue 1.0.20240409.1 er frigivet på AppSource

Release notes

Om denne release

Frigivet – 10. april 2024

Versionen er bygget på:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central, 23.5 (min. release 23.1)
 • LS Central, 23.1 (min. release 23.1)

FaVa 1.0.20240409.2

Indhold

 
Variantspecifikke priser og rabatter på salgs- og købsdokumenter: 

Der er på relevante salgs- og købsdokumenter lavet funktionalitet til visning af gennemsnitlige værdier på matrixlinjen.

Release note screenshot

Det drejer sig om felterne:

a) ”Enhedspris ekskl. moms” og ”Linjerabatpct.” på salgsordrer, salgsreturvareordrer og rammesalgsordrer.

b) ”Købspris ekskl. moms” og ”Linjerabatpct.” på købsordrer og købsreturvareordrer. 

Info! Hvis der er forskellige værdier i felterne på de underliggende varelinjer, vil felterne på matrixlinjen blive vist med rød skrift! 

Det er i samme ombæring åbnet op for, at man kan indtaste i ovennævnte felter direkte på salgsordrelinjen, og dette gælder både på matrixlinjer og varelinjer. Hvis der indtastes i felterne på en matrixlinje, vil værdien automatisk blive nedarvet (kopieret) til de underliggende varelinjer. Ved at indtaste i felterne på en underliggende varelinje får man dermed mulighed for at kunne overstyre den hentede pris/rabat direkte på salgsordrelinjen.

Hent og opret matrixlinjer på dokumenter ud fra varelinjer:

Der er lavet en generisk funktion (intern funktionalitet) i FaVa til at oprette matrixlinjer på dokumenter (på bagkant) ud fra varelinjer, hvilket der blandt andet er behov for i forbindelse med kopiering af dokumenter. Behovet er indtil videre opstået i forbindelse med følgende scenarier:

 • Oprettelse af købslinjer ved kopiering af salgslinjer for at understøtte standard funktionalitet i forbindelse med specialordrer og direkte levering via:

  a) Funktionen ”Udfør aktionsmeddelelse” i båndet på indkøbskladden.
  b) Funktionen ”Hent salgsordre” i båndet på købsordren.
 • Oprettelse af salgsordrelinjer fra rammesalgsordrer.
 • Oprettelse af fakturalinjer ved kopiering af salgsleverancelinjer i forbindelse med fakturering.
Forbedring af funktionen ”Skift FaVa varestatus”:

Funktionen ”Skift FaVa varestatus” er forbedret på en række områder.

a) Hvis varen har flere salgssæsoner, vil afvikling af funktionen aldrig kunne resultere i en ændring af varestatus på selve varekortet.

b) Hvis funktionen afvikles med filtre, som ikke resulterer i nogen ændring, vil der fremkomme en besked herom som vist herunder.

FaVa Release screenshot

c) Filteret ”Salgssæson (sidst tilføjet)” er føjet til anfordringsbilledet, så man let kan filtrere på de netop importerede styles fra Delogue og opdatere varestatus på disse varer ”i ét hug” på både vare- og salgssæsonniveau. Funktionen kan dermed med fordel anvendes på nye varer, da efterfølgende salgssæsoner, der importeres fra Delogue, altid vil arve varestatus fra varen i FaVa.

FaVa Release note screenshot
Feltet ”Automatisk udv. tekster” på varekortet skjules:

Feltet ”Automatisk udv. tekster” på varekortet, som skal markeres, hvis man ønsker automatisk indsættelse af udvidede tekster på salgs- og købsdokumenter, er nu skjult. Dette af den primære årsag, at funktionaliteten konflikter med håndteringen af matrixlinjer (beregning af linjenummer) i FaVa. Hvis behovet for at tage standard-funktionaliteten i brug opstår, løser vi udfordringen på daværende tidspunkt.

Nyt lokationsfilter til styring af autooprettelse af varesalgssæson for lager:

Der er i FaVa Opsætning under oversigtspanelet ”Sæson” lavet et nyt filterfelt kaldet ”Lokation(er) undtaget for autooprettelse af varesalgssæson for lager”.

Info! Feltet er kun synligt, hvis feltet ”Auto opret varesalgssæson for lager” er markeret!

Det nye felt er tiltænkt de kunder, der ”kører” (håndterer) samples som almindelige varer, for de har indtil nu haft den udfordring, at der også oprettes varesalgssæson for lager, når der bogføres modtagelse af samples for de enkelte varianter.

Hvis lokationskoden på den købsordrelinje, der bogføres som modtaget, er indenfor filteret i det nye felt, vil der ikke automatisk blive oprettet varesalgssæson for lager for den pågældende variant.

Info! Man skal være opmærksom på, at varesalgssæson for lager oprettes med udgangspunkt i de bogførte købsmodtagelseslinjer, hvilket dermed betyder, at hvis man i FaVa Opsætning på oversigtspanelet ”Salg/Indkøb” ikke har markeret feltet ”Deaktiver bogføring af 0 stk. i modtagelseslinjer”, så vil der også blive oprettet varesalgssæson for lager på de købsmodtagelseslinjer, der er bogført med 0 stk.!

Fixes

 • Forkerte variantspecifikke priser på salgsreturvareordrelinjer og købsordrelinjer:
  Udfordring: Der blev tidligere hentet og dermed indsat en forkert enhedspris på salgsreturvareordrelinjer – og en forkert købspris på købsordrelinjer – hvis der var oprettet variantspecifikke priser.
  Løsning: Dette er nu udbedret, så det fremadrettet er prisen, som er oprettet med ordrelinjens variantkode, der hentes til ordrelinjen.
 • En tom liste åbner ved drill-down i feltet ”Salgssæson” på ordrelinjer:
  Udfordring: Ved drill-down i feltet ”Salgssæson” på ordrelinjerne (både køb og salg) blev der vist en tom liste.
  Løsning: Dette er nu udbedret, så listen vises korrekt.
 • Feltet ”Spær lagerleveranceforslag” på FaVa varestatus:
  Udfordring: Hvis der tidligere var sat flueben i feltet ”Spær lagerleveranceforslag” på en FaVa varestatuskode, blev det ikke respekteret i nedennævnte situationer:
  • Ved afvikling af funktionen ”Opret pluk forslag” i båndet på FaVa Plukkladde.
  • Ved afvikling af funktionen ”Opret lagerleverance” i båndet på salgsordren.
Løsning: Dette er nu udbedret, så der nu kun hentes salgsordrelinjer ind via ovennævnte funktioner, hvis varen har en FaVa varestatus uden markering i feltet ”Spær lagerleveranceforslag”.
 

Info! Funktionen ”Opret lagerleverance” i båndet på FaVa Plukkladde tager ikke hensyn til feltet ”Spær lagerleveranceforslag”, og det med den begrundelse at tjekket allerede er foretaget ved oprettelsen af selve plukforslaget!

 • Feltet ”Spær købsordre” på FaVa varestatus:
  Udfordring: Hvis der tidligere var sat flueben i feltet ”Spær købsordre” på en FaVa varestatuskode, blev det ikke respekteret ved afvikling af funktionen ”Udfør aktionsmeddelelse” i båndet på indkøbskladden. Dette resulterede i, at der blev oprettet købsordrelinjer, hvorpå man ikke kunne se eller ændre antal i matrix på grund af variantens varestatus.
  Løsning: Dette er nu udbedret, så der nu ved afvikling af ”Udfør aktionsmeddelelse” fremkommer en fejlmeddelelse om, at varianten er spærret for købsordre.
Info!
Linjerne i indkøbskladden skal således behandles ”én efter én”, hvis der er flere af varianterne, der ikke må dannes købsordrelinjer for!
 • Fejl i bogføring af negative konsignationslinjer:
  Udfordring: Ved bogføring af delleverance via lagerleverance blev der tidligere dannet negative konsignationslinjer med forkert antal.
  Løsning: Dette er nu udbedret, så de negative konsignationslinjer dannes med det antal, der rent faktisk delleveres, og dermed ikke med det fulde antal på linjen.
 • Fejl i indsættelse af fragtlinje på salgsordre:
  Udfordring: Der kunne tidligere opstå en fejl ved indsættelse af fragtlinje på salgsordren, hvis feltet ”Kunde fragtberegningstype” er sat til ”Pr. levering”. Fejlen opstod i de situationer, hvor der var linjer med et højere linjenummer på salgsordren, som der ikke blev leveret på, for så fik systemet beregnet næste linjenummer til indsættelse af fragtlinjen til at være det samme linjenummer, som der allerede var en eksisterende salgsordrelinje med.
  Løsning: Dette er nu udbedret ved, at vi ved indsættelse af en fragtlinje sikrer, at den bliver indsat som den sidste linje (med det højeste linjenummer) på salgsordren.
 • Manglende sæson dimensionsværdi på købsordrelinjer oprettet via indkøbskladde:
  Udfordring: Ved oprettelse af købsordrelinjer via indkøbskladden var der tidligere et issue med, at der ikke blev påført en værdi i sæson dimensionskoden på de underliggende varelinjer (matrixlinjen var dog OK).
  Løsning: Dette er nu udbedret, så værdien i feltet nu også påføres matrixlinjens underliggende varelinjer.

FaVa Delogue 1.0.20240409.1

Indhold

Mapning af LS attributter:

Det er nu muligt at lave mapning af Delogue Custom Fields til eksisterende LS attributter i FaVa. På siden ”Delogue feltmapning” er det muligt at vælge en eksisterende LS attribut i feltet ”Map til type opslag”, hvis man har valgt værdien ”LS Attribute” i feltet ”Map til type”.

Hvis man vælger ikke at udfylde feltet ”Map til type opslag”, er der fall-back til navnet, som så vil blive forkortet ned til 20 karakterer og indsat som LS attribut.

Info! Denne funktion skal kun bruges på LS attributter med værditypen ”Tekst” og ikke på LS attributter med værditypen ”Indstillingsværdi”!

FaVa Release note screenshot